Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (T)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Yávië 2011. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

TA1 [Et, PE17, QL] ukazovací kořen „to, tam, tehdy“: ta, tana, tanna, tarTAN2, TAS Δ EN2 × SI

TA2 [VT48] zájmenný kořen 3. osoby množného čísla: -t, ta ¤ SA, TE

TAG [PE17] ¤ TA3, TAJ

TA3 [Et, PE17, QL] „vysoký, vznešený“: tár, tára, tári, tárië, tarquesta ¤ TAG, TAJ Δ AR1, BARAD, OR ◊ WJ jako asi jediný ze známých zdrojů tento kořen zavrhuje a uvádí místo něj TAR.

TAJ [Et, VT39, PE17] „natahovat, prodlužovat“: tailë, taina, taita- ¤ TAG, TA3 Δ ANAD × STEN

TAK [Et, QL] „upevnit“: ataquë, peltas, tac-, tanca, tancil, tangwa, taxë Δ PAN

TAL [Et] „noha“ (od kotníku dolů), [QL] „podpírat“: tál, tallunëTALAM Δ POT, RUN1

TALAM [Et]TAL „podlaha, země, základ“: talan Δ STUD

TALAT [Et] „nahýbat se, sesouvat se“: Atalantë, atalta-, talta Δ DAT ◊ QL má v podobě TLTL.

TAM1 [Et] „klepat“, [QL] „tlouci; kovat, vytavovat“: tam-, tamba-, tambaro, tambë, tambin, tambina, tamin ¤ DAM Δ PET, TOÑG

TAM2 [PE17] „postavit, sestrojit“: taman, tamma, tamo (ontamo, sintamo) ¤ TAN1 ◊ Oba kořeny TAM nějak směřují ke kovářské práci, vycházejí ale odjinud. Tento se zdá být spíše jiným zněním TAN1.

TAN1 [Et, PE17] „dělat, vytvářet, vyrábět (pomocí nástrojů)“: centano, tano, tanwë, Tintánië ¤ TAM2 Δ KAR

TAN2 [PE17]TA1 „znamenat, ukazovat“: tanna, tanwa Δ TAS, TEÑ1

TAÑG1 [Et] onom.: tango ¤ TIÑG, TOÑG Δ KWIÑG

TAÑG2 «  TAchar173 A [QL] „dotýkat se, sousedit“: tangë Δ AP1

TAP [Et] „zastavit“: tampa, tap-, tapta Δ DIL, PUT

TAR1 [PE17] „stát“: tar- ¤ THAR2 Δ TJUL, TOL2 ◊ Ve WJ s významem „vysoký“, viz TA3.

TAR2 [QL] *„křížit“: tar-, tarna, tarwë, tarwesta ¤ THAR1

TARU «  TARA [QL] *„roh“: taru, tarucca, tarucco, Taruhtarna ¤ TARAK Δ TIL1

TARAG [Et] *„tuhý, nepoddajný“: tarya Δ DOR, STAR

TARAK [Et] „roh (zvířecí)“: tarca ¤ TARU

TARAKU «  TRQR [QL] *„sušit, uchovávat“: tarqua-, tarquin

TARAM [QL] „bít, bušit“: *tarama-, tarambo, taran, tartan ¤ DARAM Δ DAM

TARAS [Et] *„obtěžovat“: Tel.

TAS [VT47]TA1 „ukazovat, označovat, vytýkat“: lepetas, tassa Δ TAN2, TEÑ1

TAT1 [UT*] „táta“: tata ¤ AT1 × MAM

TAT2 [VT42, Et] „dva“: tanta, tatya-ATAT ¤ AT2

TATHAR [Et, PE17] „vrba“: tasar, tasarë

TAW [VT39, PE17] „dřevo“: tauca, taurë (&  TUR1), tautamo, táva, töa, toinaTAWAR

TAWAR [Et]TAW „dřevo, les“: taurë (&  TUR1), taurina, tavar, tavaril, tavaron

TE [VT48] zájmenný kořen 3. osoby množného čísla: -t, te ¤ SE, TA2

TE3 i. [Et] „čára, směr“ ii. [QL] „táhnout“ ◊ Změněno na TEÑ2.

TEK [Et, PE17, QL] „dělat značky, psát či kreslit (značky, písmena)“: tec-, tecco, tecil, tehta, tencelë, tengwa, tengwanda, tengwë, tengwesta Δ SAR2 ◊ Jiný původ slova tengwa je pod TEÑ1. V tomto slově mohou docela dobře splývat oba kořeny.

TEL1 [WJ] „zakončovat, uzavírat“: tel-, telda, Teleri, telma, telya-TELU ¤ KJEL1 Δ MET ◊ Viz též pozn. k TELES.

TEL2 [Et, QL] „zakrývat, zastřešovat“: telmë, telta-TELU Δ TOP, TUP

TELU [WJ, Et]TEL1, TEL2 „zastřešovat“: telumë, Telumehtar

TELEK [Et] „kmen, stonek, noha“: telco ¤ TULUK

TELES [Et] „ten úplně vzadu“: tella, tellë Δ KJEL1 ◊ Odtud i Teleri, ale celý kořen byl později nejspíše zkrácen na TEL1.

TEN1 [QL] „dotýkat se, cítit“: tendë, tendilë, tendilëa, tentil, tentima, tenya- Δ AP1

TEN2 [PE17] „směr“: tenna ¤ TEÑ2 Δ MEN

TEÑ1 [WJ, VT39, PE17] „označovat, znamenat, ukazovat“: tëa-, tengwa, tengwë, tengwelë, tengwesta Δ TAN2, TAS ◊ Viz též kořen TEK.

TEÑ2 [Et] „směr, čára, řada“: tëa, téma, téra, tië ¤ TEN2 ◊ Přepsáno z TE3.

TEPH «  TEFE [QL] *„nenávidět“: atempa, tempë, tev-, tévië, tevin ◊ Platnost některých hláskových změn ve slovech není zcela jistá.

TER [Et, QL, PE17] „probodnout, proniknout“: ter, terë, teren, terenwa, teret, terevaTERES ¤ THER

TERES [Et]TER: terra

THAG [VT43] „tlačit, utlačovat, drtit“: sahta-, sahtië, úsahtië ¤ STAG Δ KWAR, MAL1

THAN [PE17] „zapálit, rozsvítit“: Tel. Δ TUS2

THAR1 [Et, PE17] „přes, za, napříč“: Tel. ¤ TAR2 Δ LAÑ

THAR2 [WJ] „vysoký (n. dlouhý) a štíhlý“: Tel. ¤ TAR1 Δ DEN1

THAR3 [PE17] „síla, energie“: Tel. Δ WEG

THAW [PE17] „zapáchat“: saura ¤ SAW1 Δ ÑOL

THE [Et] „vidět; vyhlížet, vypadat“: Tel. Δ KEN

THEL [Et] „sestra“: osellëTHELES Δ NETH1 × TOR1

THELES [Et]THEL: seler

THER [PE17] „šít“: Serindë ¤ TER Δ NEM

THIL [Et, PE17] *„stříbrný svit“ ≤ ITHIL ¤ GIL, RIL, SIL

THIN [Et, WJ, PE17] „šedý, bledý“: sinda, Sindar, sindë, sinta-, sinyë ¤ TIN ◊ Viz též WINID.

THON [Et] *„borovice“: Tel. ◊ Zdá se, že PE17 předpokládá spíše tvar √STON.

THOR [Et] „řítit se dolů“: Tel.THORON Δ RIP1

THORON [Et]THOR *„orel“: sornë, sornion, soron, Sorontar

THOS [PE17] „děsit, lekat; děsit se“: sorya-, sossë, sosta- Δ GOS, ÑGUR2

THU [Et] „foukat, dýchat“: súlë, Súlimo, súrë, súya- ¤ SUTHUS Δ PUTH, SUR, SWES, WAW

THUR [Et] „oplotit, obklopit, ukrýt, hlídat“: Tel. Δ PAD, PEL1, SOT

THUS i. [Et, VT46]THU *„zápach“ Δ ÑOL ii. [PE17] „zlá temnota, mlha“: saura, Sauron Δ PHUJ ◊ Pozdější zdroj odvozuje Sauron od SAW1.

TIK [Et] *„tečka, bod“: amatixë, tixë, unutixë ¤ PIK, TIT

TIKW [QL] *„tát“: ticu-, tiquilë, tiquilin, tiquilindëa ¤ TIP

TIL1 [Et] „špička, roh“: neltil, tildë, Tilion Δ EK1, NAS, NEK1, TARU

TIL2 [QL] *„vlas, chlup“: til, tilinya, tillë Δ PHAS, SPIN

TIN [Et, PE17, QL] „jiskřit, blýskat se stříbrnými n. bledými paprsky“: tinda, tindë, tindómë, Tindómerel, tingilindë, tingilya, tin-, tinta-, Tintallë, tintin-, tinwë ¤ THIN Δ MBIRIL

TIÑG [Et] onom.: tinga-, tingë ¤ DIÑG, TAÑG1, TOÑG

TIP [QL] *„drobné kapky, déšť“: timpa, timpë, timpina, timpinë, timpinëa ¤ LIP, TIKW

TIR [Et, QL, PE17] „sledovat, střežit, pozorovat“: halatirno, tir-, tirinwa, tirion, tirissë Δ KEN

TIT [Et]: titta „malý, drobný“ ¤ TIK Δ NIK, PIK × ALAT

TIW [Et, QL] „tlustý, silný“: tiuca, tiuco, tiurë, tiusima, tiuta-, tiutalë, tiuya- Δ PHAB

TJAL [Et, QL] „hrát (si)“: tyal-, tyalangan, tyalië

TJET [QL] „kojit“: tyetsë

TJOS [QL] „kašlat“: tyos, tyosta- Δ KHOT1

TJUK [QL] „žvýkat“: tyuhta-, tyus, tyustyuhta-

TJUL [Et] „stát zpříma“, [QL] „vysoký“: *tyul-, tyulma, tyulta-, tyulussë Δ RAT1, TAR1, TOL2

TJUR [QL] „srazit se“ (o mléce): tyur, tyurda

TOL1 [Et, QL] „ostrov“: tol Δ LON1

TOL2 [VT47] „stát, tyčit se (nad okolními objekty)“: taltol, tolyo Δ TAR1, TJUL

TOLOD [VT42, 48] „osm“: toldëa, toldo ¤ TOLOT

TOLOT [Et] „osm“: toltëa, tolto ¤ TOLOD

TOÑG «  TOchar173 O [QL] „bít kladivem“ (onom.): tonga, tongar ¤ TAÑG, TIÑG Δ NDAM, TAM1

TOP [Et] „kryt, střecha“: top-, tópa ¤ TUP Δ TEL2

TOR1 [Et] „bratr“: otornassë, otorno, toron Δ KHAN2 × THEL

TOR2 [PE17] „tajit, skrývat“: Tel. Δ MUJ, PHO3

TOW [Et] *„ovčí vlna“: , töa, töallë, töalúmë ◊ Zřejmě nahrazuje kořen OW z QL.

TUB [Et, QL] *„hluboký“: tumbo, tumna, Utumno Δ NUR1 ◊ QL uvádí ve tvaru TUM(B)U.

TUG [Et] *„sval, šlacha“: tunga, tuo

TUJ [Et, QL, VT39] „klíčit, rašit“: tuia-, tuilë, tuilindo, tuima, tuita- ¤ KUJ Δ LAW, LO3

TUK1 [Et, QL] „táhnout, přinášet“: tuc- ¤ LUK1

TUK2 [QL] patrně kořen pro druhou mocninu základu číselné soustavy: tuxa

TUL [Et] „přicházet, přibližovat se“, [QL] „nést, přinášet; pohybovat se, přicházet“: entulessë, tul-, tulma, tulta-, tulwë, tulya- × WAN2 ◊ Podle QL je navíc pův. význam „podpírat, nést“, což by ukazovalo na → TULUK.

TULUK [Et, QL] „pevný, silný“: tulca, tulco, Tulkas (lidová etymologie), tulunca ¤ TELEK Δ BEL, POLOD, STALAG

TUM «  TUMPU [Et] „hrb“: tumpo ¤ TUN Δ KUP

TUN [Et] *„kopec, návrší“: tunda, tundo ¤ TUM Δ KUB, MBON

TUP [PE17, Et, QL] „zakrývat“: tup-, tupsë ¤ TOP Δ TEL2

TUR [Et, PE17, QL] „moc, síla, nadvláda, vítězství; ovládnout, dobýt“: taura, tur-, Turambar, túrëTURUK Δ BELEK, KHER

TURUK [PE17]TUR: turco

TURUM [Et]: turma „štít“ Δ MBATH

TUS1 [Et] *„keř, nízký strom“: tussa

TUS2 [QL] „zapálit, vznítit“: turu, turúva, tustima, tusturë, tusturin ¤ US Δ THAN

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře