Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Slovník česko–quenijský (úvodní části)

Toto je HTML verze úvodních částí Slovníku česko–quenijského, verze Lairë 2013. Zde je stránka s odkazy na soubory PDF ke stažení.

Předmluva

Předkládaný text je pokusem o zpracování jazykovědných poznatků z publikovaných písemností J. R. R. Tolkiena do slovníku pro překlad z češtiny do noldorské quenijštiny. Při sestavování jsem používal přednostně primární zdroje v angličtině; chyby překladu z angličtiny do češtiny, jakož i chyby interpretace Tolkienových poznámek, jsou tedy povětšinou moje vlastní.

Zahrnuty jsou údaje ze zdrojů ze všech fází Tolkienových představ o quenijském jazyce, přičemž jsem provedl určité úpravy ke sjednocení některých prvků. Za rozhodující zdroj považuji knihu Pán prstenů a jazykovědné texty z téhož období. Zvláště slova ze zdrojů starších a nejstarších jsem poupravil tak, aby hláskově a slovotvorně zapadala do schématu pozorovaného v pozdějších textech. Jelikož Tolkienova quenijština má rozvinutou i diachronní stránku, při úpravách jsem bral v úvahu nejen podobu samotných quenijských slov, ale i jejich vývoj a odvození z etymologických kořenů.

V případech, kde jsem neměl k dispozici primární zdroj informací, jsem použil spolehlivé zdroje sekundární. Slovník obsahuje i některé výrazy vytvořené současnými uživateli jazyka – především takové, jež považuji za vhodně utvořené.

Při sestavování slovníku jsem se snažil údaje příliš nefiltrovat, nečinit rozhodnutí o vhodnosti jednotlivých slov, aniž by bylo jasné, na čem je založeno. Uvádím u slov ale odkazy na kořeny v Kořenovníku, zdroje a různé komentáře (upozornění na homonyma apod.), podle nichž se uživatel slovníku sám může rozhodnout, jak slova použít.

Na slovníku jsem pracoval dlouhou dobu a hotový stále ještě není. Nyní probíhá víceméně poslední obsahová úprava a kontrola. Ty stránky slovníku, které mají v záhlaví napsáno „PRACOVNÍ VERZE“, jsou v takovém stavu, že považuji za vhodné je publikovat, ale s touto poznámkou; stránky, jež toto označení nemají, lze mít v současné době za dokončené. Ani v nedokončené části textu by však zásadní chyby již neměly být přítomny, a proto myslím, že by slovník už mohl být použitelný – přinejmenším použitelnější než ono donekonečna kopírované česko–quenijské slovníkové podhoubí, na které narazíte na každém druhém blogu. Budu Vám vděčný za jakékoli připomínky ke slovníku, upozornění na nesrovnalosti a náměty k úpravám.

Vysvětlivky ke Slovníku

Uspořádání hesla

Slovníkové heslo začíná českým slovem vyznačeným tučně. Je-li ve slově svislá oddělovací čára, značí místo, odkud se připojuje část uvozená dále pomlčkou (např. blízk|o, –ý). V případě homonym se slova rozlišují číslicí v horním indexu (bez1, bez2).

Římská čísla (i., ii. apod.) oddělují různé významy téhož slova. Nižší úroveň členění představuje středník, jednotlivá quenijská slova jsou pak oddělena čárkami. Malým vzpřímeným písmem je psáno upřesnění významu, gramatické kategorie apod. Rozsáhlejší komentář je uveden ve stejném fontu za oddělovačem ◊ na konci hesla.

Quenijská slova jsou vyznačena kurzívou. Tvar v oblých závorkách zakončený spojovníkem je kmen či konec kmene, k němuž se připojují koncovky při skloňování – např. oron(t-) = oron (oront-); súrë (súri-). Slovesa jsou vždy uváděna v kmenovém tvaru a zakončena spojovníkem. Pravopis je důsledně c-y-qu, plně se využívá diareze nad samohláskovými znaky (zejm. ë). Valinorský pravopis se projevuje jen znakem ñ, který představuje zadní nosovku, jež se ve Středozemi obvykle vyslovovala stejně jako n.

Hvězdička * před slovem značí nedoložené, dotvořené slovo. U výrazů, jež někdo z uživatelů jazyka (podle smysluplných pravidel) upravil, je původní tvar uveden za symbolem « – např. tontil « tontl. V takovém případě se obvykle ani hvězdička u nové podoby nepíše. Křížek (†) před slovem vyznačuje tvar, o němž Tolkien napsal, že je básnický či archaický, či u kterého tento znak se stejným významem sám udělal.

Za quenijskými výrazy jsou za znakem odmocniny (root = kořen) vypsány etymologické kořeny, např. √GAJ1, AJ1; podoba kořenů i indexy homonymních tvarů jsou stejné jako v Kořenovníku.

V hranatých závorkách jsou uvedeny zdroje, v nichž jsou slova publikována. Počet odkazů je omezen na tři nejvýznamnější, např. [Et, PE17, QL]. Vysvětlení zkratek je uvedeno níže. Údaj o zdrojích stejně jako údaj o kořenech platí pro quenijské slovo, za nímž se nachází, a pro všechna předcházející slova, u nichž nejsou tyto údaje zvlášť poskytnuty.

Zkratky

du. – duál, číslo dvojné
exkl. – exkluziv
hom. – homonymum
inkl. – inkluziv
koř. – etymologický kořen
min. – minulý čas slovesa
mn. – množné číslo
núm. – númenorejský
perf. – perfektum, čas předpřítomný
předp. – předpona, prefix
příp. – přípona, sufix
sind. – sindarský, sindarština
slož. – složenina
Van. – vanyarská quenijština
vl. – vlastně

Odkazy na zdroje

Zdroje jsou vypsány zkratkou, číslo strany se neuvádí. Není tedy možno podle odkazu rychle vyhledat původní údaj; účelem uvádění zdrojů je spíše poskytnout informaci o období vzniku a charakteru zdroje, z něhož výraz pochází.

Primární zdroje

AI J. R. R. Tolkien Artist and Illustrator, vyd. 1995
Et The Etymologies (1936–38), obsaženo v LR
FCL Father Christmas Letters – Dopisy Děda Mráze (1920–42), vyd. 1976
GL The Gnomish Lexicon (kolem 1917), vyšlo v r. 1995 jako PE11
LotR The Lord of the Rings – Pán prstenů, 1. vyd. 1954, 2. vyd. 1966
LR The Lost Road and Other Writings (texty z 2. pol. 30. let), HoME V., vyd. 1987
MC The Monsters and the Critics – Netvoři a kritikové, báseň Markirya z konce 60. let, vyd. 1983
MR Morgoth's Ring (kolem r. 1960), HoME X., vyd. 1993
PE Parma Eldalamberon, periodikum: PE11–16 obsahují starší texty (do konce 30. let), PE17 současná s Pánem prstenů
PL Plotz Letter (1967) – tabulka skloňování podstatných jmen, publikováno 1989 v časopise Beyond Bree
PM Peoples of Middle-earth (konec 60. let), HoME XII., vyd. 1996
QL The Qenya Lexicon (1915–1920), vyšlo v r. 1998 jako PE12
S The Silmarillion – Silmarillion, vyd. 1977
UT Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth – Nedokončené příběhy Númenoru a Středozemě (50. a 60. léta), vyd. 1980
VT Vinyar Tengwar, periodikum: většinou 50. a 60. léta; VT45, 46 obsahují dodatky a opravy k Et, VT27, 28, 36, 40 staré písemnosti
WJ The War of the Jewels (zejm. text Quendi and Eldar, 1959–60), HoME XI., vyd. 1994

Zdroje nedoložených slov

HKF Helge Kåre Fauskanger, http://folk.uib.no/hnohf
LF Laisi Finwen, http://laisifinwen.wz.cz
PPQ Parma Penyanë Quettaron, http://www.elvish.org/gwaith/ppq.htm
Q Quenduluin, http://quenyalambe.bluefile.cz

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře