Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (P)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

PA1 [VT43]AP1 „dotýkat se“: pa,

PA2 [VT44*]AP2 „po“: pa,

PAD [Et] *„ohrazené místo, dvůr“: panda Δ PEL1, THUR

PAJ [QL] „potrestat, oplatit, pomstít se; dobýt“: apairë, paimë, paimenë, paimesta, paimeta-, pairemo, paitya-

PAK [VT41, PE17] „uzavřít“: pahta Δ KHOL × LAT1

PAL [Et, VT47, QL] „široký, širý, rozlehlý, otevřený“ – pův. o zemi, ploché a rovné: palis, palla, palmë, palu-, paluhta, palúrë, palya-PALAN, PALAT Δ DAL, JAN1, LAD1, ROS2 × AK1

PALAN [Et, VT47]PAL *„široko daleko“: palan, palantír, palda Δ KHAJ

PALAP [Et, PE18] *„bít, plácat“: palpa- Δ PILIT ¤ SPALAP ◊ Možná též rozšíření kořene PAL (jakožto „bít naplocho“).

PALAT [VT47]PAL *„dlaň“: palta, palta- Δ MA3, RUN1 ¤ PILIT ◊ QL má PLTYL.

PAN [Et] „umístit, upevnit“ (zvl. o práci se dřevem), [PE17, QL] „uspořádat, srovnat“: ampano, pano, panya- Δ STAB, TAK

PAP [QL] *„třást se“: pap-, pampilë, pampilëa, pampinë, patil Δ GIR, KWATH

PAR1 [PE17, QL] „slupka, kůra; kniha“: parca, parma, parnaPARAN Δ RAD, SAD

PAR2 [Et, PE18] „složit, dát dohromady“: parma

PAR3 [PE17] „učit se, získávat informace – nikoli zkušeností či pozorováním, ale komunikací – vyučováním n. popisem ve slovech či písmu“: parma ◊ Kořeny PAR mají naprosto odlišný význam, ale všechny zřejmě vznikly převážně za účelem vysvětlení slova parma „kniha“.

PARAK [Et]: parca „suchý“ Δ DOR × MIS2

PARAN [PE17]PAR1 „oloupaný, holý, nahý“: parnë Δ PHAL2

PAS [PE17] ¤ PATH

PAT1 [Et, QL] „otevřít, rozvinout, ukázat“: panta Δ ETER, WEL

PAT2 [QL] *„klapat“ (onom.): pat-, patacanda, patacë, patinca ¤ PET

PATH [PE17, Et] „hladký, hedvábný“: *pásë, passa, pasta ¤ PAS Δ LAT3, RUN3

PED [PE17] „svah, sklon; strmě se svažovat“: ampendë, penda, pendë ◊ Etymologie mají PEN2, PENED, ale PE17 výslovně upravuje na PED.

PEG [Et] „ústa“: ◊ Pozdější zdroj mění tento kořen na PEÑ.

PEJ [PE17] *„malý“: pia Δ PIK

PEL1 [PE17, QL, Et] „oplotit, ohradit; hrana, mez, plot“: pella, pelo, peltoPELES Δ JOD, PAD, THUR

PEL2 [Et] „otáčet se kolem pevného bodu“: pel-, peltas Δ KWER

PELES [Et]PEL1 *„ohrazené místo, město“: opelë, peler Δ OSOT

PEK [QL] *„chochol, hřeben“ (kohoutí ap.): pehtë ¤ PEKW Δ KWIN1

PEKW [QL] *„česat“: pecu-, pequil ¤ PEK

PEN1 [PE17, WJ] „postrádat, nemít“: pen, penda-, penya Δ NEK2, U × UB1

PEN2 [Et] *„svažovat se“ → PENED ◊ Pozdější zdroje mění na PED.

PENED [Et]PEN2

PEÑ [VT39] *„ústa“: , penga- Δ OP, SOÑ ◊ Starší Etymologie mají PEG.

PER [Et] „rozpůlit“, [PE17] „polovina“: Pereldar, peresta, perina, perta, perya-

PERES [Et] „ovlivňovat, měnit, rušit“: Tel. Δ WIS2

PET [QL] *„tlouci, klovat“: penta, pet- ¤ PAT2 Δ TAM1

PHAB «  FABA [QL] *„tlustý, otylý“: famba, fambo Δ TIW

PHAJ1 [Et, PM, MR] *„duch, duše“ (pův. význam „vyzařovat“): faila, faina-, fairë, fëa × SRAW

PHAJ2 «  FAYA [QL] *„svoboda“: faino, fairë, fairië Δ LER

PHAL1 [Et, PE17, QL] „pěna; šplouchat, cákat“: Falanyeldi, fallë, falma, falmarinPHALAS ¤ SPAL Δ SOL, WIG1

PHAL2 «  FALA [QL] „holý, nahý“: falca, falcassëa Δ PARAN

PHALAK «  FLKL [QL] „roztínat, sekat“: falqua, falquan Δ KIR, SJAD1

PHALAS [Et]PHAL1 „pěna“: falassë, falasta- ¤ SPALAS

PHAN1 [PE17, VT43] „krýt, stínit, halit“: fana, fanta- ¤ SPAN2 Δ SKAL1, WAJ1, WATHAR ◊ Mezi PHAN1 a SPAN1 docházelo k ovlivňování významů.

PHAN2 [PE17] „bílý“ ¤ SPAN1 ◊ Někde psáno FAN. Dále viz SPAN1, SPAN2.

PHAN3 «  FANA, FNTN [QL] *„sen“: fanórë, fanórëa, fanwë Δ OLOS

PHAR [Et] „dosahovat, stačit“: fárë, fárëa, farya-

PHARAN [PE17] *„jeřáb (strom)“: faran, orofarnë

PHAS [Et] *„(zcuchané) vlasy“: farnë, fassë, fasta- Δ LOKH, SPIN, TIL2

PHAW «  PHAU [Et] „mít otevřená ústa“: fauca ◊ PE17 překládá jako „vydávat (páchnoucí dech ap.)“

PHEG [VT46] „vnitřek, jádro, podstata“: Tel.

PHELEG [Et] „jeskyně“: felya ¤ PHELEK Δ GAT2, ROD

PHELEK [PE17] felco „důl, jeskyně, podzemní obydlí“ ¤ PHELEG

PHEN [PE17, Et] „dveře“: fenda, fenna Δ AD2

PHER1 [Et] „buk“ → PHEREN Δ BERETH

PHER2 [PE17] *„pohotový, připravený, hbitý“: férima, ferina, ferya-

PHEREN [Et]PHER1 „buk“: feren, ferinya, ferna, fernë

PHEW [Et] „hrozit se, hnusit si“: feuya- Δ DJEL

PHI [Et, VT46]: fion „sokol“

PHIL «  FILI [QL] „jemný, tenký“: filima, filquë, filumë Δ MIL2, NIN1

PHILIK [Et] „ptáček“: filit

PHIN1 [PE17, Et, QL] „zručný, šikovný (zejm. o rukou a prstech), jemný; bystrý“: finda, finta-, finwa, finya Δ LIK, KUR

PHIN2 [PM] „vlasy“: finda, findë, finë ¤ SPIN ◊ Vhodnější je podoba SPIN [PE17, Et].

PHIR [WJ, Et] „vydechnout“, později „zemřít přirozenou smrtí“: fairë, fir-, fírima, Fírimar, firin, Firyar Δ KWEL, ÑGUR1

PHO3 «  FO3O [QL] „skrývat, syslit, tajně hromadit“: föalócë, foina, fólë, fólima Δ MUJ, TOR2 ◊ Föalócë „drak střežící poklad“ později zařazeno pod PHAW, tedy asi „drak s páchnoucím dechem“.

PHOR [Et] „pravice“: formaitë, formen, formenya, forya × KHJAR

PHUJ [Et] *„temná noc, hluboký stín“: fuinë, huinë, huiva Δ LUM, THUS, UÑG

PHUM «  FUMU [QL] „spát“: fum-, fúmë, fúmelot Δ LOS1 × KUJ ◊ Tento kořen se narozdíl od LOR zřejmě týká především hlubšího spánku.

PHUR [GL*] „lhát“: fur-, furu

PIK [Et, WJ] *„drobný“: Picinaucor, pitya ¤ NIK, TIK Δ PEJ, TIT × KHAW1

PIL1 [QL] *„peří“: pilin, pilintelëPILIM Δ KWES

PIL2 [QL] „loupit“: pil-, pilmo, pilucca, pilwë Δ NAKW

PILIM [Et]PIL1: pilin „šíp“ ◊ Dle VT46 není kořenový tvar zcela jistý, možné je též čtení PILIN.

PILIT «  PLTYL [QL] *„úder plochou dlaní“: piltya-, piltyë ¤ PALAT Δ PALAP

PIP [QL] „viset, vléci se“: pimpë, pimpilin ¤ KWIKW Δ LIÑG

PIR [QL] *„točit se, vrtět se“: pir-, pirin, pirinumbë ¤ KWIR Δ NOR

PIS [Et] *„šťáva“: pirya Δ MARAK, SAB

PIW [Et] „plivat“: piuta- Δ RET2

POJ [QL, Et] *„čistý“: poica, poimë, poita-, poitya- Δ ALU, SOW × WA3

POL1 [VT41, Et, QL] „moci, mít fyzickou sílu či schopnost“, [PE17] „velký, silný“: pol-, polcaPOLOD ◊ Jiná poznámka uvádí základní význam jako „rozdrtit, rozlámat“ a směřuje ještě k odv. slovu „mouka“ [PE17].

POL2 [QL] „oves“: polë, polenta, polessë, polina, polisimpë ¤ POR

POLOD [Et]POL1 „tělesně silný“: polda, poldorë, poldórëa Δ BEL, TULUK

POR [Et]: porë „mouka“ ¤ POL2 Δ MUL

POROK [VT47, QL] „slepice“ (onom.): porocë, porocellë ¤ KOROK2 Δ KEK

POT [Et] „zvířecí noha“: Tel. Δ TAL

PU3 «  PU(HU) [QL] „plodit, rozmnožovat se“: puhta, puxë Δ NO1

PUL [QL] „dmout se, natékat“: pul-, pulmë

PUP [QL] *„bublina“: pumpo, pumpolë ¤ PUTH

PUS [Et] „zastavit, přestat“: pusta, pusta- ¤ PUT ◊ Možná měl být nahrazen kořenem PUT.

PUT [Et] *„zastavit“: punta, pusta-, putta ¤ PUS Δ DAR, TAP

PUTH «  PUSU [QL] „foukat, nafukovat“: pus-, pussë, pusulpë, pusulta- ¤ PUP Δ SWES, THU

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře