Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Život a probuzení

JaroPři přepisování slovníkových hesel jsem narazil na neuspořádaný chuchvalec slov v položce „probuzení“ a okolních položkách. Jsou to quenijská slova vypsaná z Qenya Lexiconu, Etymologií i pozdějších Tolkienových písemností. Velmi podobný chuchvalec se nachází u hesla „život“. Všechno začíná na coi- nebo cui-. U obou skupin mám poznámku o určité úpravě, ale než jsem to všechno do slovníku opsal, všechna příbuzná slova jsem si prošel, abych se o vhodnosti té úpravy přesvědčil.

1. Qenya Lexicon

Nejstarší quenijský slovník uvádí kořen KOJ „mít život“. Mezi jeho odvozeninami vidíme slova ze dvou významových okruhů: „život“ a „probuzení“; ty jsou si významově blízké, a zvláště v elfím pojetí, neboť o počátku života Quendi se v jejich příbězích mluví jako o probuzení. Není proto překážek k vyjadřování obojího týmž kořenem, naopak je to přirozené.

Primárním významem kořene je „život“, a to zejména život živočichů (později nazvaných celvar) oproti rostlinám, jimž je vyhrazen kořen LAW. Tento protiklad je dobře patrný na příkladu slov coitë a lautë, jež jsou obě přeložena „živá věc“, ovšem první je doplněn výrazy „bytost, živočich“ a druhý „zelenina“ (angl. „vegetable“, což ale v původním významu označuje jakoukoli rostlinu).

Vždycky říkám, že je dobré si všímat nejen toho, co v QL je, ale i toho, co tam není. No a v QL není žádný kořen KUJ. Všechno se odvozuje od KOJ. Nedochází tedy k žádnému zmatení.

Tabulka 1. Quenijské odvozeniny kořene KOJ z QL a zdrojů ze stejného období

život probuzení
KOJ „mít život“
koite „živá věc, bytost, živočich“ koiva „vzhůru“
koina „živý, naživu“ koivie „probuzení“
koi, koire „život“ Koivienēni „Vody probuzení“ [LT1, VT14]
koirea „naživu, plný života“ ekkoita- „probudit“ [VT27]
koisiva „živočišný, tělesný“
koiresta- „strávit život, prožít“

2. Etymologie

Podíváme-li se do Etymologií, najdeme kořen KUJ, od nějž se odvozují velmi podobná slova jako v QL od KOJ. Některá jsou dokonce významem i zvukem stejná až na samohlásku u místo o v kořeni. Jméno místa, na němž počala historie Prvorozených, je uvedeno jako Cuiviénen. Naopak žádné zmínky o variantě KOJ v Etymologiích ani v opravách a doplňcích k nim [VT45, 46] není. Zřejmě tedy jsme svědky přepsání celého kořene KOJ na KUJ.

V Etymologiích má tento kořen základní význam psán jako „oživnout, probudit se“; spojuje tedy obě skupiny. Větší počet uvedených odvozenin se týká probouzení.

Tabulka 2. Quenijské odvozeniny kořene KUJ z Etymologií

život probuzení
KUJ „oživnout, probudit se“
kuile „život, bytí naživu“ kuive, kuivie „probuzení“
kuina „naživu“ kuivea „probouzející se“
Kuiviénen „Vody probuzení“

3. Pozdější zdroje

V dalších, pozdějších pramenech nacházíme slova začínající na coi-cui-. Obojí zahrnují dosti jistá slova, např. coirë „jaro, předjaří“ [LotR] a Cuiviénen. Vypišme opět tabulku.

Tabulka 3. Quenijské odvozeniny obou kořenů přibližně z období „lotrovské“ quenijštiny

život probuzení
kuivie „život“ [VT42] cuivië „probuzení“ [S]
coivië „život“ [VT49] Cuiviénen „Vody probuzení“ [S]
coimas „chléb života“ [PM, S] coirë „předjaří, probouzení“ [LotR]
coirëa „živý, živoucí“ [PM, VT49]

Je zde vidět jistá tendence k oddělování obou významových skupin. Pokud bychom předpokládali pravidlo, podle nějž má kořen KUJ základní význam „probuzení“ a KOJ „život“, neseděla by nám tam dvě slova: cuivië [VT42] a coirë [LotR]. První z nich je pochybné i bez toho, poněvadž se tluče se stejně znějícím výrazem pro „probuzení“ ze Silmarillionu a Etymologií a lze snadno nahradit tvarem coivië [VT49]. Druhé, coirë, není tak zásadní, poněvadž je významově vzdálenější a lze jej založit na obou významových skupinách.

Coirë znamená „probouzení“ a označuje začátek jara. V originále je to „stirring“.

4. Úpravy, přizpůsobení

Z výše uvedeného soudím, že Tolkien nejprve zavedl kořen KOJ, potom jej změnil na KUJ, ale nakonec ponechal obojí. Pravdou je, že v žádném textu, co znám, se nevyskytují vedle sebe; jen v dodatcích k Silmarillionu, a to je Christopherova kompilace. Přesto se domnívám, že oba kořeny mohou existovat zároveň a tedy bychom neměli se pokoušet přizpůsobit odvozená slova jedinému z nich (jako by naznačoval třeba ten přechod z QL do Et).

Dále považuji za pravděpodobné, že když už se v quenijštině vyskytovaly oba kořeny, mohly rozlišovat význam. Odvozená slova by tedy nebyla různě rozházená, nýbrž uspořádaná tak, že od KOJ by byly výrazy příbuzné významu „život“, od KUJ pak „probuzení“. Slova, která tomuto rozdělení nevyhovují, bych si dovolil upravit — změnit jim samohlásku. Nebude jich moc. Vychází to celkem rozumně.

Od kořene KOJ vezmeme coivië „život“, coirëa či coina „živý, naživu“, coitë „živá bytost“, coimas „chléb života“ (tj. lembas), coirë „předjaří“.

Od druhého z kořenů, KUJ, by se daly použít odvozeniny cuivë, cuivië „probuzení“, cuivëa „probouzející (se)“. Slovo coiva „bdělý, vzhůru“ přepíšeme na *cuiva, sloveso eccoita- „probudit“ pak na *eccuita- (s etymologií *et-kuj-tā). A je to.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře